بدیهی است در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، اقدامات نهایی جهت برقراری بیمه تکمیلی درمان صورت خواهد پذیرفت.

                                                                                       1 - دریافت جدول تعهدات بیمه

                                                                                                        2- دریافت توضیحات مربوط به تعهدات


3- فرم پیش ثبت نام بیمه تکمیلی درمان

 
 نام :
 
 
 نام خانوادگی :
 
 
 نام پدر :
 
 
 شماره شناسنامه :
 
 
 کد ملی :
 
 
 نام مرکز درمانی :
 
 
 نام شرکت :
 
 
 شماره تلفن همراه :
 
 
 شماره تلفن ثابت :
 
 
 تعداد افراد تحت تکفل :
 

 آدرس :
 

 شماره عضویت در انجمن :
 
 
نوع عضویت :
 
 
نوشته بالا را در اینجا بنویسید
 

 

ورود اعضا